کشاورزی

رویش دانه  پیشرفت بزرگی در عملکرد بالای محیط واسطه رشد می باشد. این دانه با تخلخل زیاد، عاری از مواد شیمیایی  وسمی جهت محیط های واسطه رشدهیدروپونیک و هوادهی خاک برای رساندن آب و هوای موازنه شده به ریشه بااجتناب از خطر بیش آب رسانی مهندسی شده است.به تناسب گیاهان وآب وهوای گوناگون سیستم های رشدمختلف از دانه های مربوطه استفاده می شود.خواص این  دانه ها عبارتند از:

– تخلخل زیادبرای هوادهی ریشه

– عاری ازمواد سمی وشیمیایی

– سبک وعاری ازخاکه

– اجتناب از آب بیش ازحد

– PHخنثی بعد ازآماده سازی

– بازده ثابت

– غیر قابل تجزیه

– تراکم ناپذیر

– داشتن قابلیت استفاده مجدد

– خنثی بودن