تصفیه آب

 

ذرات آهن عنصری برای آنکه فعالیت شیمیایی بالایی در تصفیه آب داشته باشندبایستی سطح ویژه آنها افزایش یابد.
بدین منظور بایستی تاحد نانوریزشوند.این افزایش سطح می تواند سبب تجمع آنهاشوندضمنا” هزینه ساخت ذرات آهن درحد نانوبالنسبه گران می باشد. شیشه اسفنجی با سطح ویژه بالاوحفرات ریز میکرونی می توانداین توزیع رابه خوبی انجام دهدحضور ذرات آهن درحفرات شیشه اسفنجی سطح تماس زیادی با محلولهای آب ایجادمیکندکه درنتیجه بازده پالایش آب افزایش می یابد تصفیه محلول های آبی از آلاینده های معدنی وآلی باآهن صفر ظرفیتی روشی شناخته شده است. دریکی ازاین روشهاذرات آهن باآب آلوده به آرسنیک ،فسفرومس به منظور حذف آنهاهم زده می شوند.عیب این روش جداسازی مدام رسوب آهن آلوده به موادسمی می باشدکه مشکل وپرهزینه است (۱)
درروش دیگر برای حذف فلزات سنگین وارگانوکلرین ازمخلوط پودرآهن وسیلیس آب آلوده را عبورمیدهند.دراینجاپودرآهن هم بایست یبسیارریزباشندتاسطح و یژه ز یاد ی داشته باشدوهم به اندازه ایی د رشت باشدتاآب آلوده ازمیان آن عبورکند.عیب این روش تشکیل حفرات ریز بواسطه زنگ آهن وهمچنین جدایش پودر آهن وسیلیس درشستشوی معکوس میباشد(۲)
درروش دیگرگرانولهای آهن با ویبراسیون یا هم زدن درمحلول آبی آلوده باعث تصفیه آن میشود.دراین روش اززنگ آهن اجتناب می شود ولجن رسوبی سمی بطور مداوم بایستی ازسیستم جداشودودرنتیجه روش گرانی است(۳)